+420 608 301 203
info@waterlife.cz
Úprava vody, filtrace a
čištění vody

VOP

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ FIRMY WATER LIFE s.r.o.

 

       I. Platnost všeobecných obchodních podmínek

 

1.   Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí Smluv o dodávkách zboží, uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím a upravují obchodní vztahy v oblasti prodeje zboží obchodní firmy Water Life s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

2.   Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

 

II. Uzavření kupní smlouvy a její obsah

 

1.   Pro vznik kupní smlouvy je rozhodující písemné potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

2.   Za kupní smlouvu ve smyslu těchto VOP se také považuje písemně potvrzená objednávka kupujícího prodávajícím, jestliže má náležitosti návrhu kupní smlouvy, na kterých se smluvní strany dohodly.

3.   Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto VOP. Tím se vylučuje použití nákupních podmínek, pokud nejsou výslovně prodávajícím                   akceptovány. Za akceptaci se nepovažuje mlčení prodávajícího k byť opětovnému dojití návrhu nákupních podmínek prodávajícímu.

4.   Součástí kupní smlouvy jsou i obchodní zvyklosti zavedené mezi smluvními stranami, nejsou-li v rozporu s obsahem kupní smlouvy nebo těchto VOP.

5.   Změny nebo doplňky vyžadují pod sankcí neplatnosti písemnou formu, přísliby zástupců vyžadují písemné potvrzení prodávajícího, jinak prodávajícího nezavazují.

6.   Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem kupní smlouvy oběma smluvními stranami a týkající se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy, se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo pokud nejsou v souladu s těmito VOP.

7.   Objednávat zboží je možné následujícími způsoby:

a)   elektronickou poštou na adrese info@waterlife.cz

b)   telefonicky na číslech 737736864, 608 301 203

 

III. Kupní cena

 

1.   Dohoda o kupní ceně je považována za podstatnou podmínku, bez níž, nebo alespoň bez dohody o způsobu jejího stanovení, kupní smlouva nenabude platnosti.

2.   Kupní cenou se rozumí cena sjednaná uzavřením kupní smlouvy. O výši kupní ceny je kupující zpravidla informován nabídkovým ceníkem prodávajícího, dostupným na www.waterlife.cz, nebo při jednání o uzavření kupní smlouvy.

3.   Všechny kupní ceny zboží nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení včetně vratných obalů, naložení na dopravní prostředek, přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.

4.   Odpis pohledávek se provádí v pořadí, které je v souladu s uskutečněnými dodávkami.

5.   Je-li požadována dodávka nad objednané množství, je prodávající oprávněn požadavku kupujícího nevyhovět, nebo zboží dodat a vyfakturovat kupní cenu platnou v den dodání.

6.   V případě, že po potvrzení dodávky nastane zvýšení cen nebo jiné zvýšení nákladů, je prodávající oprávněn odpovídajícím způsobem dohodnutou kupní cenu zvýšit.

 

 

IV. Přechod nebezpečí

 

1.   Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí v okamžiku, kdy dodávka je předána kupujícímu,   dopravci kupujícího nebo kdy prodávající umožní kupujícímu s ní manipulovat.

2.   Zpozdí-li se převzetí zboží z jakéhokoliv důvodu, přechází na kupujícího nebezpečí poškození nebo ztráty předmětu kupní smlouvy v okamžiku odeslání oznámení kupujícímu o připravenosti zboží k odběru.

 

V. Dodací podmínky

 

1.   Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2.   Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v souladu s kupní smlouvou a ve sjednaném termínu dodávky a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží ke dni úplného zaplacení kupní ceny.

3.   Prodávající se zavazuje dodat zboží v přesném množství, jakosti, druhu a provedení, uvedeném kupujícím na objednávce.

4.   Zboží dodané v souladu s kupní smlouvou je kupující povinen převzít. Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považuje dodací list (průvodní doklad) a je-li plněno prostřednictvím veřejného dopravce, pak plní funkci předávacího dokumentu přepravní list s náležitostmi podle přepravního řádu. V případě doručování formou dopravce, je položkový dodací list součástí přibalen k dodávce a kupující je povinen kompletnost dodávky překontrolovat dle dodacího listu.

 

VI. Platebně-fakturační podmínky

 

1.   Není-li placeno zálohově, v hotovosti nebo cenným papírem, je prodávající povinen vystavit fakturu bez zbytečného odkladu po splnění dodávky. Kupní cenu za dodané zboží a ostatní oprávněně účtované náklady je kupující povinen zaplatit prodávajícímu v termínu splatnosti v souladu s kupní smlouvou na základě daňového dokladu prodávajícího. Za uskutečnění platby se považuje den, kdy je uhrazená částka připsána na bankovní účet prodávajícího nebo v den kdy je potvrzeno přijetí hotovosti v sídle prodávajícího. 

2.   Daňový doklad (faktura) musí obsahovat přinejmenším:

a)   číslo faktury,

b)   obchodní firmu, sídlo, IČ a DIČ prodávajícího,

c)   bankovní spojení prodávajícího (přesné označení banky, číslo účtu),

d)   obchodní firmu, sídlo, IČ a DIČ kupujícího,

e)   přesné označení zboží,

f)   jednotkové ceny zboží,

g)   údaje o množství zboží,

h)   číslo dodacího listu (jde-li o souhrnnou fakturu pak čísla všech dodacích listů),

i)    datum zdanitelného plnění,

j)    datum vystavení faktury,

k)   datum splatnosti faktury,

l)    fakturovanou částku,

m)  rozpis položek, ze kterých je fakturovaná částka složena.

3.   Kupující není oprávněn vrátit fakturu pro závady v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bez zbytečného odkladu po zjištění takové závady informovat o ní prodávajícího, který provede bezodkladně potřebnou opravu faktury.

4.   Je-li kupující v prodlení se zaplacením dlužné částky, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně za dobu prodlení do úplného zaplacení. Prodávající je v tomto případě oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech kupních smluv uzavřených s kupujícím, aniž by se jednalo o porušení smlouvy.

5.   Kupující není oprávněn zadržovat platby. Zápočet je přípustný pouze s pravomocně stanovenou nebo nespornou pohledávkou.

 

VII. Záruky za jakost zboží, vady zboží, odpovědnost za vady

 

1.   Prodávající přejímá záruku za jakost zboží v délce záruční doby 12 měsíců, která počíná běžet dnem splnění závazku z uzavřené kupní smlouvy a po tuto dobu garantuje obvyklé vlastnosti dodaného zboží. U zboží s vyznačenou dobou životnosti prodávající ručí za vady zboží po celou tuto dobu. Není-li takový údaj na zboží uveden, ani zboží nemá stanovenou záruční dobu, ručí prodávající za vady zboží 12 měsíců od jeho převzetí kupujícím, s výjimkou zboží s krátkou dobou spotřeby jako jsou například opotřebitelné díly.

2.   Reklamace množství nebo nároky z vad zjevných zboží lze uplatnit písemně nejpozději při převzetí dodávky zboží kupujícím. Nároky z vad skrytých může kupující u prodávajícího uplatnit písemně do konce záruční doby a to neprodleně po jejich zjištění. Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat dle dodacího listu nejpozději v den převzetí zboží od prodávajícího a nejpozději do 2 pracovních dní od převzetí informovat o případných zjevných vadách či nekompletnosti dodávky.

3.   Kupující má právo na bezplatné odstranění vad pokud budou kumulativně splněny tyto podmínky:

a)   vada se projevila v záruční době poskytované pro daný typ výrobku,

b)   kupující bez zbytečného odkladu písemně uplatnil u prodávajícího nároky z vad zboží,

c)   uplatňovaná vada existuje a vztahuje se na ni záruka prodávajícího ve smyslu těchto VOP,

d)   prodávající se musí vyjádřit písemným oznámením a vadu uznat.

4.   Odstranění vady je možné dle rozhodnutí prodávajícího bezplatnou opravou, výměnou vadného zboží za identické a bezvadné zboží nebo vrácením kupní ceny vadného výrobku.

5.  Záruka se nevztahuje na zboží užívané v rozporu s pokyny prodávajícího, které se stalo předmětem nehody nebo nedbalosti, bylo pozměněno nebo opravováno třetí osobou bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího. Záruka se nevztahuje rovněž na zboží, u kterého byly tímto způsobem narušeny, poškozeny nebo zničeny jeho součásti. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží vzniklé jeho použitím v rozporu s návodem prodávajícího k němu náležejícím a také na vady zboží vzniklé jeho chybnou instalací nebo provozováním nebo nevhodným způsobem skladování.

6.   Odpovědnost prodávajícího za přímé škody vzniklé porušením jeho povinností zakládá právo kupujícího na náhradu škody v maximální výši hodnoty kupní ceny uhrazené kupujícím za zboží, s nímž způsobení škody přímo souvisí. Za jiné škody prodávající nenese odpovědnost.

7.   Právo kupujícího z vad zboží nemůže být přiznáno, jestliže kupující nepodal prodávajícímu písemnou zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vady zjistil, v souladu s ustanovením § 428 obchodního zákoníku.

 

VIII. Výhrada vlastnictví

 

1.   Až do splnění všech s dodávkou spjatých nároků prodávajícího vůči kupujícímu si prodávající vyhrazuje vlastnictví k dodanému zboží.

 

IX. Okolnosti vylučující odpovědnost

 

1.   Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.

2.   Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout kupujícímu náhradu škody.

3.   Kupující může od prodávajícího požadovat vyjádření, zda od smlouvy odstoupí, nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní lhůtě. Pokud se prodávající bezodkladně nevyjádří, má kupující právo odstoupit od  smlouvy. Dílčí plnění, které bylo od té doby uskutečněno, nemůže kupující odmítnout.

 

X. Závěrečná ustanovení

 

1.   Místem plnění všech závazků vyplývajících z kupních smluv je sídlo prodávajícího.

2.   Eventuální spory smluvních stran vzniklé z kupních smluv, které se řídí těmito VOP, se jejich strany pokusí vždy nejprve odstranit vzájemným jednáním smírnou cestou.

3.   Právní neúčinnost jednotlivých částí kupní smlouvy nezprošťuje kupujícího povinností a práv z celé smlouvy. Neplatnost některého ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

4.   Ustanovení obchodního zákoníku, nezměněná těmito VOP, zůstávají nedotčena.

 

 

 

V Kuřimi, dne 1.1.2018

 

 

 

 

 

David Horký

Jednatel